ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΤΚΖ)

SEDA-Logo-1116x346

We make car recycling more professional.

ELV_Module_small

Σταθμοί
Απορρύπανσης

Ramp_TL-2-1800-small

Ράμπες

Dev-GreenPoint_small

Εξοπλισμός
Απορρύπανσης

DEV-ACR_small

Εξοπλισμός
Αποσυναρμολόγησης

ELV_Module_small

Ειδικός
Εξοπλισμός